Kuidas me isikuandmeid kasutame?

Sveba Dahlen tegutseb kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitse-eeskirjadega, mis sisalduvad isikuandmete kaitse üldmääruses (ingl k General Data Protection Regulation, GDPR). Allpool on selgitatud, milliseid isikuandmeid me töötleme, kust me neid andmeid saame ning kellel on lubatud neile juurde pääseda.

Me kogume teie kui Sveba Dahleni kliendi kohta järgmist teavet: teie ettevõtte või teie tööandja ettevõtte kontaktandmed ning teie enda kontaktandmed (näiteks ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, ametikoht ja e-posti aadress). Me edastame teavet, pakkumisi ja muulaadset digitaalses vormis infot (sealhulgas dokumente) sellel e-posti aadressil, mille olete meile vastavaks otstarbeks andnud. Kui soovite, et me teie kontaktandmed oma registrist viivitamata eemaldaksime (näiteks kui teie töösuhe on lõppenud), siis peate meiega ühendust võtma. Me kustutame kõik isiklikud kontaktandmed oma süsteemidest vastavalt meil kehtivatele protseduurireeglitele. Samuti töötame me pidevalt selle nimel, et vähendada andmete säilitamise aega: see tähendab, et eemaldame tarbetuid isikuandmeid regulaarselt ega säilita neid kauem, kui on huvide tasakaalu põhimõttest lähtuvalt vajalik.

Kogu teid puudutav teave on saadud teilt endalt, teie tööandjalt või kolmandatelt isikutelt, kes käitlevad ettevõtte avalikult kättesaadavat teavet. Me saame seda teavet kokkulepete alusel, kirja teel, edastatud failidena või Interneti kaudu.

Sveba Dahlen võimaldab isikuandmeid kasutada ettevõttes töötavatel asjaomastel isikutel. Mõnikord kaasame oma tegevusse ka teisi ettevõtteid, kes osutavad meile meie tööks vajalikke tugiteenuseid või viivad klientide hulgas läbi uuringuid. Selliste koostööpartnerite juurdepääs isikuandmetele on piiratud ja võimaldatud üksnes niisuguses ulatuses, et nad saaksid oma tööülesandeid täita. Muul viisil Sveba Dahlen teie kontaktandmeid ei jaga ega müü.